You are currently viewing Cadılık ve Cadılar – Cadılık Nedir?
Cadılık ve Cadılar - Cadılık Nedir?

Cadılık ve Cadılar – Cadılık Nedir?

Kadim kaynaklarda, doğaüstü güçleri olan ya da sihir ve büyüyetenekleri bulunan insanlar cadı olarak tanımlanırlar. İnsanlığın pagan dönemine özgü bir öğreti olmakla birlikte, günümüzde hala takipçileri ve uygulayıcıları vardır.

Tarih boyunca pek çok kişi  cadılıkla suçlanmış ve ölümle cezalandırılmıştır. Bu kişilerin çoğu kadındır ama cadıların erkek olanları da vardır. Tarihte onlara verilen isim Büyücüdür. Ama biz nedense cadı deyince hep süpürgesine binerek uçan, kara elbiseli, kara şapkalı ve son derece çirkin, yaşlı bir kadını canlandırırız gözlerimizin önünde. Bu bize, hristiyanlığın cadılara karşı açtığı amansız savaşın ve bunun etkisindeki popüler kültürün bir hediyesidir. Bununla birlikte, günümüzde cadılar, eskisinden daha güzel, olumlu, sevimli ve ahlaklı olarak, tv dizilerinde, filmlerde ve romanlarda boy göstermektedirler.Cadılık ve Cadılar - Cadılık Nedir? 1

Paganizm

Paganlık, teolojik olarak İbrahimi dinler öncesindeki bütün çok tanrılı ve doğaya tapınma biçimindeki inançları temsil eder. Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması paganlığın sona ermesine yol açmamıştır. İsa’nın ölümünden sonraki 5. asırda bile özellikle kırsal alanda varlığı sürdüren bu kadim doğa dinini hristiyanlık büyük bir şiddetle yok etmeye çalışmıştır.
10. asırda bile, Avupa’nın tamamı hristiyan değildi. İspanya’da Müslümanlar egemenken, Batı ve Kuzeyde paganlık oldukça yaygındı. Haçlı seferleri, paganlığın Avrupadan silinmesinde büyük bir rol oynadı. Bu yokoluşa rağmen kimi gelenekler, törenler, yeni dinlerin içine yerleşti ve orada biraz değişerek de olsa hayat buldu.
Örneğin, bizdeki hıdrellez kutlaması da Türklerin pagan dönemine ait geleneklerden biridir. İslamiyetin kabulüne rağmen, bu gelenek yaşatılmış ve dini bir kökene dayanmasına rağmen günümüzde tamamen seküler bir hale bürünmüştür.

Hristiyanlık ve Paganizm

Avrupa’da paganlığın dinsizlikle eş anlama gelmesi, mücadeleyi özellikle cadılar üzerine çevirdi. Çünkü cadılar, kiliseye göre, büyü ve sihir için şeytanla işbirliği yapıyorlardı. Gerçekten de pagan dönemde büyücülük, sihir, simyacılık ve astroloji en önemli uğraş alanlarıydı. Hristiyanlık, cadıları yok etme bahanesiyle onbinlerce insan yakarak öldürürken asıl amaç, paganlığın yok edilmesiydi.
Ne var ki, halk arasında pagan dönemin büyük geleneği olan
Cadılar Bayramı, tıpkı bizim hıdrellez gibi devam edip gidiyordu. Bunun üzerine 31 Ekim günü, vatikan tarafından Azizler Günü Arifesi  ilan edilerek, hristiyanlığın içine sokuldu.  Böylece hasat mevsiminin bitişini kutlamaya adanan bu özel gün hristiyan dogmalarından biri haline geldi. Amaç, bu bayramın pagan köklerini halka unutturmaktı.

Jan Dark

Cadılık suçlaması, zaman içerisinde,  hristiyanlığa ve Papa’ya karşı olan tüm güçlerin ortadan kaldırılmasında kullanılan etkili ve işe yarar bir suçlama halini aldı.. Tarihte öne çıkan bir çok kadın, cadı oldukları iddiasıyla alevlerde yanarak can verdi. Burada amaç, Vatikan’ın iktidarını sağlamlaştırma arzusuydu asıl olarak. Jeanne D’arc bu kadınların en ünlüsüdür. Fransa’nın ulusal sembollerinden olan Jan Dark, kraldan aldığı izinle ülkesini işgal eden İngilizlere karşı savaşmış ve onları yenen ordunun başında yer almıştı. Daha sonra İngiliz yanlılarınca yakalandı ve 1430 yılında engizisyon mahkemesi tarafından cadılık suçlamasıyla yargılanarak suçlu bulundu.Rouen kentinde diri diri yakılarak öldürüldüğünde henüz 19 yaşındaydı. Ölümünden 490 yıl sonra, onu yargılayan ve mahkum eden kilise tarafından Azize ilan edildi.

Cadılar Hala Yaşıyor mu?

Bazı görüşlere göre, günümüzde cadılar, tamamen popüler kültür malzemesinden başka bir şey değildir. Bir bakıma aslında cadılık diye bir kurumun hiçbir zaman varolmadığı da söylenebilir. Pagan dönemin kadim bilgisine sahip olanlar cadı olmakla suçlanmışlardır. Bütün bir ortaçağ, Avrupa’da Papalık’ın iktidarını perçinleme niyetiyle, önceleri pagan kitleleri, sonraları ise muhaliflerini, bu ‘sözde’suçlamaya dayanarak yok etmesiyle geçmiştir.
Ancak diğer yandan, kökeni paganlığa ya da daha eski karanlık çağlara kadar uzansa da cadılık ve büyücülük, kitaplı diğer dinler gibi, İslamiyetin de yasakladığı faaliyetler arasındadır. Bir şeyi yasaklamak, onun varlığına işaret edeceğinden cadıların hala aramızda dolaşıp dolaşmadıkları sorusunun cevabı meçhuldür.

 Gencoy Sümer

Yazar:

Gencoy Sümer
Gencoy Sümer: Zonguldak doğumlu olan Gencoy Sümer, Kabataş Lisesi’ni ve İstanbul Teknik Üniversitesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nde master ve doktora yaptı. Polisiye Durumlar sitesini kurdu. Halen yayınlanmakta olan Dedektif adlı polisiye e-dergiyi çıkardı. Hem bu dergide hem de Polisiye Durumlar’da birçok öykü ve makalesi yer aldı. İlk romanı Feneryolu Cinayetleri 2017’de yayınlandı ve 2019’da ikinci, 2020’de üçüncü baskısını yaptı. 2019’da yayınlanan Aile Sırrı ve Göl Kıyısındaki Ev adlı kitapları da olan yazar İngiltere’de yaşıyor.

Yorum yaparken lütfen hikaye ya da filmlerin konusunu açık etmeyin ki her okuyan sizle aynı zevki alabilsin ;)

yorum

Gencoy Sümer

Gencoy Sümer: Zonguldak doğumlu olan Gencoy Sümer, Kabataş Lisesi’ni ve İstanbul Teknik Üniversitesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nde master ve doktora yaptı. Polisiye Durumlar sitesini kurdu. Halen yayınlanmakta olan Dedektif adlı polisiye e-dergiyi çıkardı. Hem bu dergide hem de Polisiye Durumlar’da birçok öykü ve makalesi yer aldı. İlk romanı Feneryolu Cinayetleri 2017’de yayınlandı ve 2019’da ikinci, 2020’de üçüncü baskısını yaptı. 2019’da yayınlanan Aile Sırrı ve Göl Kıyısındaki Ev adlı kitapları da olan yazar İngiltere’de yaşıyor.